NAITUH DI

DANGOR NOUHSIH

USNOI WANGJOI

MADOBI

YONGWATOI

MOIYA-WARTHOI

MANAI

Moiktu yasa manaiya thongla waisning khaikhau kah Pho tre le malaiya

MOIYA WAMLIH

CHUKHROIMA

TOIKHUMCHAOHMA

ARALI

KAMAITRU

THAIBAISEH

THALOIBAU

DUWA

LAIRU

KHUM MURMU

MSOIMKHANG

BLONG THAKTOI