NAITUH DI

LIST OF ASSAM BRU VILLAGE

LIST OF BRU(REANG) VILLAGE, ASSAM
Karimganj District
1.Guwara
2.Monapi
3.Lagenai
4.Gutguti/Paraklau
5.Kunjofa para
6.Balia
7.Bishnuram para
8.Medli
9.Mongul para
10.Thanaibon

Cachar District
1.Hatikhal
2.Tiyama para
3.Jambila Basti
4.Rabon Matha para
5.Buban pahar/Tezpur
6.Darmikhal
7.Kalakhal
8.Dholakhal
9.Balukhal
10.Gambai Basti
11.Guldar Basti
12.Lakhicherra
13.Palai Basti
14.Kaingrai Basti

Hailakadi District
1.Kundanala
2.Channighat
3.Durgapur
4.Nunai Khuli
5.Kasapcherra
6.Yakubnala
7.Kating Kundanala
8.Athingtha Toisa Para
9.Jumtila
10.Chalkhawri
11.Banglabasa
12.Haticherra
13.Dholcherra
14.Gendacherra
15.Chota Jamira
16.Karnabasti
17.Agorbasti
18.Horincherra
19.Khajura
20.Katanala
21.Betcherra
22.Jhalnacherra
23.Kalapahar
24.Soilung para
25.Nageswar Basti
26.Sahebmara
27.Gutguti
      i.Para kta
      ii.Uttar para
      iii.Salka para
      iv.Salthang para
      v.Bata para
28.Bishuram Basti/Duttapur
29.Waklaupara(my village)
30.Raiflemara
31.Arjunfa para
32.Baroghar
33.Balunala
34.Bagcherra
35.Mayapur
36.Kanchiwala
37.Ultapara
38.Riphol Toisa
39.Damcherra
   i.Boiragi Toisa
    ii.Hariom para
40.Kaham para
41.Santipur
42.Boikhanto
43.Hakchem para
44.Nandagram
45.Sena Punji
46.Tiya Punji
47.Rema Punji
48.Zion Punji
49.Bokshithol
50.Mekenjipur
51.Upendra Basti
      
C/P

BRU NI PARA NI MMUNG(BRU VILLAGE NAME)

RAJAHA (Tripura/toipra) NI BRU NI PARA

NORTH TRIPURA

1. Khakhomthai para (Konpuiktor):-

2. Tongphang para (Adhibasi):-

3. Gachiram para:-

4. Subasnagar Para:-

5. Toisama para:-

6. Borsora para:-

7. Santipur Para :-

8. Thaihlih para:-

9. Bandarima Para”-

10. Sogorpur Para:-

11. Sorkhi para:

12. Saikar Para:-

13. Broiphangnang para:-

14. Kangrai Para:-

15. Bagan Para:-

16. Lokhipur Para:-

17. Taula kphui Para:-

18. Koloni para:-

19. Helenpur Para:-

20. Soroda mpha Para:-

21. Borolih Para:-

22. Longthir Para:-

23. Simlong Para:-

24. Kanthol para:-

25. Toichih Para:-

26. Bangbu Para:-

27. Tharma Para:-

28. Skam rau bai dalau doi kheye tongmo para rau

1. Hmunpui Para:-

2. Tlaksih para:-

3. Rulchukon Para::

4. Vanghmun Para:-

5. Behliangchhip Para:-

6. Banggla Para:-

7. Tlangsang para:-

8. Sabual Para:-

9. Phuldongsei para:-

29. Sonapur Para:-

30. Urisora (Urichera) para:-

31.

MIZORAM NI BRU PARA NI MMUNG

KOLOSIB DISTRICT

1. Bethani Para:- Bo para khe Aizawl bai Kolosib moing yaphauh uo se tong ou. Akhe para tormo khe nouhthai rzaktham 300 ni saka sei. Akhe skam rau le je Evangelish mastor rau mangse tong ou. Bose tauh uo so le nouh ha pho kroi kha 1997 KB uo she pai ye thangha.

2. Bangbalkon Para:-

3. Meidum Para:-

4. Rastali para:-

5. Chhimluang para:-

6. Saihapui Para:-

7. Bukvannei Para balukal:-

8. Bairabi Dinthar Para:-

9. Phaisen

10. Buchang

11.

MAMIT DISTRICT

1. Damparengpui Para:-

2. Tuipuibari Para:-

3. Kolalian Para:-

4. Chhuhvel para

5. Sihthiang Para:-

6. Jamuang Para:-

7. Rengdil Para:-

8. Thaidor Para:-

9. 

LONGTLAI DISTRICT

1. Hnalimlui para:-

LUNGLEI DISTRICT

1. Putluangasih:-

ASSAM NI BRU PARA NI MMUNG

HAILAKANDI DISTRICT

1. Gurguthipara:-

2. Raipholmara;-

3. Damsora:-

4. Borongsora

5. Katanala

6. GUNDANALA

7.ATISORA

Gbangma soiyauh nai ma tong khouh...bole sa soipai ya khou. Rouo le kasouh paiya khouh je pho keha research doi kheye soi mo sei...akhe bole final ya khouh je pore nai rau boni slai si khe comment uo waingsouh ye samaing khe ham nai..

MPHANG BAI KHUM NI MMUNG-NAME OF THE TREE AND FLOWERS

Mphang rao ni Mmung:
Sampharoi ,
Poma
Boyeih
Khurih
Kambaroi
Silaii
Bochung
Singsrih
Bolphu
Bolphanthao
Jram
Bomlai
Madoga
Borisroi
Saloung
Bomlai
Khorjung
Bochuu
Chamahthoi
Kaimala
Thaipam
Bugli
Thaizlih
Pisla
Kaingchara
Thaibaiseh
Bohlai
Mondu
Mandar
Naraih
Rangi
Changbu
Bagkhla
Thaisrem
Khumthai
Rangi
Phahthi
Slam
Thaistoi
Kenkenchi

Khum rao ni Mmung:
Khumsangsoi
Khumtauya
Madobi
Sitri
Khumphoi
Khumtuh
Gondori
Uri
Khumbarangzag
Khelang
Khumphla
Sichuu
Khumtuhnotin
Khumnotin
Khumchar
Khumlairu
Khumboiragi
Khumthai
Khumchaoh
Mali
Khumsainingha
Khumdurpa
Sorang
lili