NAITUH DI

BRU NI PARA NI MMUNG(BRU VILLAGE NAME)

RAJAHA (Tripura/toipra) NI BRU NI PARA

NORTH TRIPURA

1. Khakhomthai para (Konpuiktor):-

2. Tongphang para (Adhibasi):-

3. Gachiram para:-

4. Subasnagar Para:-

5. Toisama para:-

6. Borsora para:-

7. Santipur Para :-

8. Thaihlih para:-

9. Bandarima Para”-

10. Sogorpur Para:-

11. Sorkhi para:

12. Saikar Para:-

13. Broiphangnang para:-

14. Kangrai Para:-

15. Bagan Para:-

16. Lokhipur Para:-

17. Taula kphui Para:-

18. Koloni para:-

19. Helenpur Para:-

20. Soroda mpha Para:-

21. Borolih Para:-

22. Longthir Para:-

23. Simlong Para:-

24. Kanthol para:-

25. Toichih Para:-

26. Bangbu Para:-

27. Tharma Para:-

28. Skam rau bai dalau doi kheye tongmo para rau

1. Hmunpui Para:-

2. Tlaksih para:-

3. Rulchukon Para::

4. Vanghmun Para:-

5. Behliangchhip Para:-

6. Banggla Para:-

7. Tlangsang para:-

8. Sabual Para:-

9. Phuldongsei para:-

29. Sonapur Para:-

30. Urisora (Urichera) para:-

31.

MIZORAM NI BRU PARA NI MMUNG

KOLOSIB DISTRICT

1. Bethani Para:- Bo para khe Aizawl bai Kolosib moing yaphauh uo se tong ou. Akhe para tormo khe nouhthai rzaktham 300 ni saka sei. Akhe skam rau le je Evangelish mastor rau mangse tong ou. Bose tauh uo so le nouh ha pho kroi kha 1997 KB uo she pai ye thangha.

2. Bangbalkon Para:-

3. Meidum Para:-

4. Rastali para:-

5. Chhimluang para:-

6. Saihapui Para:-

7. Bukvannei Para balukal:-

8. Bairabi Dinthar Para:-

9. Phaisen

10. Buchang

11.

MAMIT DISTRICT

1. Damparengpui Para:-

2. Tuipuibari Para:-

3. Kolalian Para:-

4. Chhuhvel para

5. Sihthiang Para:-

6. Jamuang Para:-

7. Rengdil Para:-

8. Thaidor Para:-

9. 

LONGTLAI DISTRICT

1. Hnalimlui para:-

LUNGLEI DISTRICT

1. Putluangasih:-

ASSAM NI BRU PARA NI MMUNG

HAILAKANDI DISTRICT

1. Gurguthipara:-

2. Raipholmara;-

3. Damsora:-

4. Borongsora

5. Katanala

6. GUNDANALA

7.ATISORA

Gbangma soiyauh nai ma tong khouh...bole sa soipai ya khou. Rouo le kasouh paiya khouh je pho keha research doi kheye soi mo sei...akhe bole final ya khouh je pore nai rau boni slai si khe comment uo waingsouh ye samaing khe ham nai..