NAITUH DI

LIST OF ASSAM BRU VILLAGE

LIST OF BRU(REANG) VILLAGE, ASSAM
Karimganj District
1.Guwara
2.Monapi
3.Lagenai
4.Gutguti/Paraklau
5.Kunjofa para
6.Balia
7.Bishnuram para
8.Medli
9.Mongul para
10.Thanaibon

Cachar District
1.Hatikhal
2.Tiyama para
3.Jambila Basti
4.Rabon Matha para
5.Buban pahar/Tezpur
6.Darmikhal
7.Kalakhal
8.Dholakhal
9.Balukhal
10.Gambai Basti
11.Guldar Basti
12.Lakhicherra
13.Palai Basti
14.Kaingrai Basti

Hailakadi District
1.Kundanala
2.Channighat
3.Durgapur
4.Nunai Khuli
5.Kasapcherra
6.Yakubnala
7.Kating Kundanala
8.Athingtha Toisa Para
9.Jumtila
10.Chalkhawri
11.Banglabasa
12.Haticherra
13.Dholcherra
14.Gendacherra
15.Chota Jamira
16.Karnabasti
17.Agorbasti
18.Horincherra
19.Khajura
20.Katanala
21.Betcherra
22.Jhalnacherra
23.Kalapahar
24.Soilung para
25.Nageswar Basti
26.Sahebmara
27.Gutguti
      i.Para kta
      ii.Uttar para
      iii.Salka para
      iv.Salthang para
      v.Bata para
28.Bishuram Basti/Duttapur
29.Waklaupara(my village)
30.Raiflemara
31.Arjunfa para
32.Baroghar
33.Balunala
34.Bagcherra
35.Mayapur
36.Kanchiwala
37.Ultapara
38.Riphol Toisa
39.Damcherra
   i.Boiragi Toisa
    ii.Hariom para
40.Kaham para
41.Santipur
42.Boikhanto
43.Hakchem para
44.Nandagram
45.Sena Punji
46.Tiya Punji
47.Rema Punji
48.Zion Punji
49.Bokshithol
50.Mekenjipur
51.Upendra Basti
      
C/P