NAITUH DI

KAU KAHAM RAU

Ham ya ma mung sning 7.
1. Chuhmo kroimani nouhkhong chamo.

2.Kaham hamya pho sia mani tongthaumo.

3.Mnusu nikhe chuhmo kroimani science rungmo.

4.Khasah chungmo kroi politics.

5.Akol no chong ya ye bebsa  bepar thungmo.
6.Imang msauh yaphaih ya isorno simo.

7.Tungmung ktha ya simo rungmo.
MAHATMA GANDHI.