NAITUH DI

MANAI=XANTHOSOMA

BRU RCHAHMUNG O TONGSOINGMO

MOIKTU YASA MANAIYA THONGLA WAISNING KHAIKHAU KAH PHO TRE LE MALAIYA