NAITUH DI

KAU BRU PHARMONGLAIMO(RIDDLES)

1)HAPHLAU SAHKA SEING BAU=KHI SAHKA KPHEINGTHOIH BAU KHOIBIMO
2)THANNG PHUH BA LE KHAM BAI DOM PHAI PHUH BA LE HOUHLAH KHALAH=KHI NI THANGPHUH MAKPOI YE KHIPAI PHERAU PHUH KHE BOUH BUKCHA
3)MORKA NAISOING TAULA KSIHSOING=KHRANGBU ZIRR MO
4)SORGO NAISA PASAN KHOITHAIH=DEINGI KAMO
5)SORGA NAISA MURI SUHSA ,SORGO NAIKHLAI MURI SUHKHLAI=MUKHUINGTHAI BAI LAIRBOUH(SPADE/SPIKE)
6)BERMAI WASUNG TUNG KHUKHLAI KHE KUNGTHAI MA WO KHEH=KPOI
7)SORGO HACHUK TAUYUNG KORMO BKHROUH TALANANG=PIYA MTHOIH
8)TOI RKOUNG -RKOUNG RISAM SONGDARI=MAYUNG YAPAI
9)TOI RKOUNG-RKOUNG BOHSOI KHAMKOUNG=MAISOI
10)MSING KHOUH, SAHKA MAIKLOI=MKONDA
11)ATA SAUHKCHAUHHA BU MPHANG KA KHE ATA SAUHKSOMHA KHE TOI LOH OU=KHOICHA BAI BOHSOI
12)KHAUHKHLU KPHUIH BU OUH CHÁYA ,KOSPIYUHMA BUTOI BAIHYA=TULA BAI HLOUNGTHAI
13)BLAI LAIHA MKOUNG KOUNGHA=KSIH
14)HOR SNOIH ,SAL SNOIH=DOKA
15)HOR THINANG SAL THINANG=KHREH
16)HOCHOUH, SACHOUH=BOKHOUH
17)TOI MSING-MSING ÁSORAIHA MSAR KAI=SKANGBUK
18)TOI MSING-MSING DANKULEHMA CHÁ KHE THAULAIMA=TOIMAI
19)NOUH ÁPRANG KCHOTHAM=KALAKHOUNG
20)NOUH TOIMOI THAIHA=BAILEING
21)NOUH RANGZAG LEHHA=HORR
22)KUWAITHAI THAIHA NI BEPARI KLAKTHAM=MAITUK BAUSAMO
23)MTHAI THAIHA NI MDWU SAISI LAKKHA=KHAJU KHAMO
24)MDWU DWUHA NI MTHAI SAISI LAKKHA=CHEIHTHAI
25)DALAM TOLA DUSA KHASOING=WAREIHDU
26)HALAH MBARA KHAM KHASOING=WAKHOM KAINGMO
27)KHAM MSING BUWA PIKRAU=PHAMSOI DÓMO
28)MMA KARUH MSA TORUH=CHOKHA BAI KHUTOI
29)MMA KASINGYAG MSA ROMSINGYAG=YAKKHLI BAI YAKKTHU
30)MMA GOMTHINGTHANG MSA BAIHTHRINGTHANG=RUMO BAI RISAM
31)MSA BU TOI KU PAI YA MMA BU HOTUNG TONG PAIYA=BATI BAI BANGCHING
32)HADUKHROUH DINGA TOI LAISO=BATI SOBASO
33)THONG KOUHYA HAKHO KOUH=YAKSTAM
34)BO BROUHHA LE TOI KHAMA NAIKHLAI YE SKO KCHIH TONG OU=DU CHAUH MO
35)RAJA NOUHKHLA SHEING PHOR=TAULA MKORAI
36)NUHYAG PHUH NUHYAG ,NUHYAGYA PHUH NUHYAGYA THRAILUNG MSHA CHOM =NOUHKHA PHAN MO
37)BAIKHLAI KHAUHHA KHE SIYAROI SI TONG OU BAIKHLAI KHAUHHA KHE KTHO KLAI TONG OU=KHU PHEHMO
38)HOR UO KHE BA LE MBA SAL KHE MKHROI=YAMTHAI
39)BO BROUHHA LE JE ACHAIPHANGSING TOI KUMO TAUH PHO KU TONG KHO=SLÁI
40)HLOUNG MGRONG WO KHAUROI MCHOMHA=BUWA
41))BLOUNG KCHAMAHJA TUKKHU KHASOI=THAIBAI
42)BLOUNG TONG PHUH KHE MBA NOUH SOUHPHAI PHUH KHE MKHROI=LAIDO
43)TAKHUTHAM KAMSOIH TUNGHA=SOR THAHPHATHAI
44)MBA BABA MKOUNG KOUNGHA=DIK/DIH
45)TAKHUBA BU HOIHSA NAI KEHA LASAUNAI=YAKPHA BAI MKHU(MAI CHÁMO)
46)TAKHUNOI PHAING BAUHHA=PHAUHKHLAI
47)BO BONGBRAI MANGNOI KHE LE DESO DESO BERAI THANG OU RO RO SOUHPHAI OU=MKOIH
48)BO TAKHUNOI RAU SKANG HING NI SEIHLAI MO ARYA KHO=YAKOUNG
49)MAI CHÁ PAI KHE PAM=GBOUNG
50)TAKHUBA MKHA LAHHA=YAKPHA
51)YACHU KPLAIHHA DESO BERAI GRAUHHA=KOLOM/SOIKONG
52)MKHANG POKRAHA DESO BERAI GRAUHHA=CHITHI HOIHMO
53)TOISA RAING KHE BOKA BISA=KUPI( MTOI RAINGMO)
54)BOSI JWÓRA KHNAI SAH TAINGYAG=MOIYA
55)BOSI JWÓRA -JWÓRA BAMLAI KHEHLAI=MKOUNDA
56)MPHANG KATHAUYA MTHAI KTHAUMA=MAI
57)KASLOIH-SLOIH MTHAI KTHAUMA=THAILIH/THAILIK
58)BO TAKHUSNINGRAU DOKA KHABREH BULAI TONG MI=KHAMSOI YAUMO
59)BO BROUHHA LE BEING NO RUHPHREH YE LEHLEH ONG TONGMI=KHOLJA
60)SINGRAUHHA NO BUTHA MNOUH=DAPHONG DAHMO
61)KTHANG NO KTHOI MNOUHMI=KUTAI THUMO
62)BO BROUHA LE GORNA SEHYAG KHE KLOKHLAI HOIHYO=TOIKOLA SE YAGMO
63)RAJANOUHYUNGMA CHAUKHLAI CHAUSA=WAYEING
64)RAJA KUNGDAKKHOUH LATHE RE PHO GBOINGYA=TAPALU
65)SAL- MBAK ,TAL -MBAK TAULEING KITRI MTHOIH LA=BEIH NOUH
66)PUINGMA SINGBAI SAMM CHÁGRAUH=NOUHKHUNG PHERAI BUMO
67)BO BROUHHA LE BEING NI SLAI SKANG NUHSAU OU=KHUNGSROIMA
68)YAMCHI TONG OU TOLA YEINGSAI TONG OU NOUHKHUNG KROI=RUNGKHUNG
69)KLAUMA LAMSAI BARAMA LAMHING=RISAMPHI BAI THURI
70)BO BROUHHA LE MPHANG SAHKA KHAM TAM TONG MI=TAUPHINGKHLOH
71)MMA BU HING THANG MSA BU TONGRUH=CHAKMA MTHAI
72)CHOR-CHOR MTHING CHOUH=WARUH MTHOIH
73)TOI RKONG-RKONG MELA LUSAIH=RUWOIH MBU
74)BO RAJA TAUMAKPHUIHMA LE BI KHLAI KHE BISA NI SIYA=KHUTOI
75)RAJA SOILAKSOM MKHAIH KHE KASA NI SIYA=MOIPEING KSOM(KHOIKHLAI HOIHYAGMO)
76)TOI MSING MSING DAKATAI WAILAI=KHANGRAI
77)MKREING KROI PHAINGNANG,MKHROUH THALU KPLA=KAL NI SAUHKHLOM
78)CHUBU KANGSOM SWU KHE THOI=SLAI(GUN)
79)CHUBUKANGPHUIH SKO BAI HAA KHUIH=MLAI
80)NOUHKHA BA LE GRUM WATOI WAYA=MAKTUL(maktuk klouhmo nung YE)
81)PODOBA SAHKA KHE MMSUKHI ,MMSUKHI SAHKA KHE TAUSARANGZAG=MUTI BAI MAKTOI HOKHI(MAKTOI SUH YAGMO)
82) MAITUK HORSLAUH=MAI SONGMO
83)HARONG KHOHA TAUKHA BAKHLOH=BAKA KHOMAI
84)DA KROI NOUH TANG=OUHMA MTHOIH LAMO
85)MKREING KROIHA WAA BA=TOI
86)MKHROUH SEINGSA NANG BUSKO PHOI NANG=TAULA
87)RAJA NOUHBARA MAYUNG KHA BERA=SAMPHRI
88)THANGPHUH BA LE HOUHLAH KHALAH PHAI PHUH PHUH BA LE HOUHBAM KHABAM=TOI KHAU MO
89)BO BROUHHA LE HUHSUNG THANNG YE PHAINGTHOING TONG OU=YEH THOINGMO
90)BO BROUHHA LE HUKSUNG THANNG SE LOI THOIH TONG OU=THAMSO
91)AI KHE CHAPANG PHRU=KHNAI KHA MO/BEHTRA
92)BOSI JWÓRA NOUH ALEH BAIKHLAI KAH OU=KHRANGBU
93)BROUHHA MSAOHMANANG STAUHTOINANG=KANGLA
94)MSAUHMANANG BLAM=TOILANGA
95)BO RAJA SAUHKCHAUHHA BAIHKHLAI KHE DAYUK RAUSE PRAU=KHIYE THANNGPHOIMA PRAU ONGMO
96)HAPHONG SOUHKCHO WO MAKHMAI MBU CHRO=KUNGTHAI
97)BO RAJA PUKHRI THAINOI LE PHOINGSOING KLAISOINGYA=MKOIH
98)TANGSA BA LE MATANG OU NAISA BA LE NUHSA YA=KHAJU
99)NAISA BA LE NUHSA OU TANGSA BA LE MATANGYA=NOUHKHA
100)SAGOR KCHAMAHJA POKHLA KCHAU=TAL
101)DOBARISIYA RRIKPHUIH MTAI TOI NUNGYA TOIKCHANG=NANINGRA
102)HOR SLAUH SAL SLAUH=NOUH SIHMO
103)HOSTUNG KCHOHA KHARI KCHOTHAM=BETARI MTHI KCHOTHAM
104)YAKOUNG KOUNGCHAIH YASKU THOICHIDOUH,CHEIH KHA MO SE TOI LE KCHA OU Á KHE KCHAYA=BEIH NOUH
105)KLAU BAI KLAU ROM OU ,KLAU KHE KKOI NO ROM,KKOI KHE KTHANG NO ROM OU=BOHSOI KA MO
106)MPHANG KTHOI SE KHUM BA TONG OU=MPHANG MUKHUING
107)MALA BETTHA KTOR TAING MO SE BAHAING SE PHOINGNOI CHOUH=KHANGRAI MTHEIH THEIHNOI CHOUH
108)MPHAM MPHAM CHA THING MPHAM MPHAM KHI PHI YO=KHU PHEHMO
109)BO RAJA NOUHSINGKHO YOUNG KLAI=BROUH HAH PAPHAI
110)BLONG KHE MKHROI NOUH KHE MBA=YEINGSAI SU YAGMO
BRU NI PHARMONGMO-4
111)MKHROUH JONTA NANG BUSKO LATHA NANG=OMOTOI
112)RAJA PAKRI KOIROMROM SOISTONG MSHA ROM=LAMA
113)MCHU TAING YAPHANG THOI=TOI THEMO
114)CHAPAI PHO SRAUHA CHAPAIYA PHO SRAUHA=SKANGBUK
115)NOUHMA MSING NOUHSA=MUHSROI
116)RAJA NOUHYUNG(PALACE) BA LE KTORMA THONGLABA LE KOUNGHA CHOUH=SAKAU
117)TEM BAINAI WASA YA, ANG PUNGNAI AMI YA, PHUR BINAI KHE TAUSA YA=MAIKOUNG, TAUBAKTHAI, HADU
118)BOCHEING SAHKA KANGYANG MTHWU=MOILAU THAIMO
119)BUSKO TOI TUI, MKHROUH HO TUI=KUPI
120)BAIH THANG KHE MSHA DOI, ACHOUH KHE BURA DOI=YOUNGLA
121)ACHAI KHE SARI SE POLA SNING TRE SE CHUM NI NAIKHO=RISUM