NAITUH DI

Bru ni maimung

BRU NI MAIMUNG RAU
Hathai Huh khe ye kai chasabimo Maimung rau.
1. Badia, 2. Beti, 3. Koprouh, 4. Dilomg, 5. Janggrima, 6. Maisaini, 7. Maibring, 8. Chinal, 9. Amrika, 10. Rengkoi, 11. Bangbumtreng, 12. Maimitaumsa, 13. Maimiwatlau, 14. Maimitaukha, 15. Maimiouhjra, 16. Buchroiha, 17. Maidoni, 18. Soingdilong (dilongkphuih), 19. Sre, 20. Maiwasa. 21. Maloti (Raja ni mai).

Boro ang soikhlaimo ni bade wo tre tong nai hing machong ou. Tong mi ong khe ang no sa siri maing khe bari khakchang matong nai.