NAITUH DI

BRU QUOTE

• Nung mai mchu Mo ni bauh sauhthaihye samung tang ya khe ,Nung mai ruh ya Ong Pai ye takah Di.
Geeta ni ching